top of page

Organisatie jeugd GGZ

Hier leest u hoe de jeugdzorg binnen de GGZ georganiseerd is.

Binnen AGGT zijn er meerdere jeugd behandelaren. Sinds 2015 is de jeugd GGZ tot 18 jaar ondergebracht onder de jeugdzorg en wordt gefinancierd door de gemeenten en niet meer door de zorgverzekeraars. In Twente hebben 12 gemeenten zich verenigd (heel Twente met uitzondering van Almelo en Hof van Twente). Zij gebruiken het zogenaamde Twents Model om de juiste jeugdhulp en/of Wmo maatwerkvoorziening in te zetten. In het Twents Model staat het resultaat van de cliënt of diens gezinssysteem centraal. Er zijn geen standaard resultaten beschreven. Het Twents Model biedt de mogelijkheid om voor elke cliënt maatwerk in te zetten. De zorgaanbieder kan op deze manier ondersteuning op maat bieden voor elke cliënt / elk gezinssysteem. Binnen het Twents Model zijn er 4 ondersteuningsbehoeften.

 

Behandeling binnen de jeugd GGZ valt binnen dit Twents Model onder de hoogste ondersteuningsbehoefte 4, ofwel behandeling en (proces)diagnostiek door of onder regie van een specialistische behandelaar (GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, of orthopedagoog generalist). Binnen deze ondersteuningsbehoefte 4 worden vervolgens drie niveaus onderscheiden. De indeling van de niveaus A, B en C zegt iets over de kenmerken van situatie van de cliënt of het gezinssysteem. We kennen niveau A als stabiel, B als veranderlijk/complex en C als onrustig/crisisachtig. De tarieven (per minuut) verschillen per niveau oplopend.

 

Cliënten kunnen verwezen worden door de gemeente (wijkcoach of jeugdregisseur), de huisarts, kinderarts, jeugdarts, of gecertificeerde instellingen. Na de intake wordt samen met cliënt/ouders, soms in overleg met wijkcoach of jeugdregisseur, vastgesteld welk globaal resultaat (doel) gewenst is. Dat leidt tot een inschatting van het aantal minuten dat er voor de behandeling nodig is en de tijdsduur van de behandeling. Dit wordt door de behandelaar aangevraagd bij de gemeente. Later in het behandelplan worden met cliënt en ouders behandeldoelen preciezer besproken, maar dat hoeft vanwege de privacy niet gedeeld te worden met de gemeente. De behandelaar kan binnen de toegewezen aantal minuten zelf de behandeling vormgeven. Het aantal ingezette minuten wordt per maand gedeclareerd bij de betreffende gemeente. Indien het maximum aantal minuten bereikt is en/of de behandelperiode verlengd dient te worden moet hierover contact opgenomen worden met de gemeente. Met een onderbouwing wordt dit in de regel wel toegekend.

 

Om in aanmerking te komen voor een contract bij Samen12 worden er verschillende kwaliteitsvoorwaarden gesteld en zijn er allerlei werkafspraken geformuleerd waar de zorgaanbieder aan moet voldoen. Bij de ontwikkeling en vaststelling van zowel het Twents Model als deze werkafspraken zijn vanuit het AGGT enkele collega’s betrokken geweest, samen met collega’s vanuit de drie andere samenwerkingsverbanden van vrijgevestigden in de jeugd GGZ in de regio. Samen hebben we ons hard gemaakt voor voldoende differentiatie in het model en de bijbehorende werkafspraken tussen instellingen en vrijgevestigden. En daar zijn we voldoende in geslaagd, waardoor het Twents Model ook voor vrijgevestigden werkbaar is. En waardoor alle gekwalificeerde vrijgevestigde jeugd GGZ praktijken een contract konden krijgen.

 

Binnen de AGGT zijn er praktijken die alleen jeugd tot 18 jaar behandelen. Zij hebben alleen contracten met de gemeenten en niet met zorgverzekeraars. Er zijn ook praktijken die zowel jeugd als (jong)volwassenen behandelen en met zowel gemeenten als zorgverzekeraars contracten hebben afgesloten. Bij die praktijken kunnen jeugdigen zowel voor als na hun 18e terecht.

bottom of page