top of page

Informatie voor verwijzers

Voordelen van AGGT voor verwijzers

Wij maken ons sterk voor kwalitatief hoogwaardige en kosten-efficiente zorg op lokaal niveau waarbij de patient centraal staat. Wij zoeken hierbij actief de samenwerking met de huisartsen en POH GGZ van individuele huisartsen praktijken maar ook met THOON om zo vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen met het oog op optimale ketensamenwerking en kennisuitwisseling.

 

AGGT staat voor:

 

Korte wachttijden
Over het algemeen is er nauwelijks of slechts een korte wachttijd tussen aanmelding en intake. Daarna is er ook geen wachttijd, voordat de behandeling kan starten (waar elders soms sprake van is).

 

Een vaste behandelaar
Wij bieden uw patient één vaste behandelaar, van intake tot de afronding.
 Indien een vervolg behandeling nodig is in de SGGZ wordt de patient na overleg met de huisarts of POH GGZ zorgvuldig overgedragen aan een van de collega's binnen AGGT met als uitgangspunt de beste match tussen patient en behandelaar.

 

Korte communicatielijnen en grote betrokkenheid
Doordat de aangesloten praktijken kleinschalig, lokaal verankerd en zelfstandig zijn, is er sprake van korte communicatielijnen en grote betrokkenheid.

 

Evdience based aanpak
Wij werken evidence based én hebben tegelijkertijd veel oog voor de persoon als geheel.

 

Een persoonlijke benadering
Uw patient is bij ons geen nummer in een productielijn. Wij baseren ons op evidence based behandelmethoden, maar vertalen dit naar een behandeling op maat die aansluit bij de patient , met oog voor diens context. De drop out is dan ook laag; uw patient zal zich door ons begrepen voelen.

 

Continuïteit
De continuïteit van de zorgverlening is geborgd doordat wij binnen de coöperatie onderling afstemmen omtrent vervanging tijdens vakantie of ziekte. Van verloop van behandelaars is nauwelijks sprake.

 

Hoge kwaliteit
De aangesloten leden zijn allen BIG geregistreerd (Klinische en of GZ) psychologen, psychiaters, artsen, orthopedagogen generalist. Het BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een onder verantwoordelijkheid van de overheid bijgehouden register, dat duidelijkheid geeft over de bevoegdheid van een zorgverlener. Tevens zijn onze leden ingeschreven bij een van de landelijke beroepsorganisaties, zoals de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten, Nederlandse Vereniging voor Psychiaters, Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidspsychologie en haar specialismen (NVGZP), Vereniging EMDR Nederland. Daarmee zijn zij voor hun dienstverlening ook gehouden aan de richtlijnen, beroepscode en kwaliteitseisen van hun beroepsorganisatie en aan de eisen voor (her-) registratie. Ook de klachtprocedures van deze organisaties zijn op de leden van toepassing.

 

Sterk in samenwerking

Alle sectoren van de gezondheidszorg hebben te maken met toenemende administratieve druk, maar bij met name de zelfstandige praktijken is deze druk onevenredig groot. AggT wil als coöperatie van zelfstandig zorgondernemers in dit geheel een geoliede schakel zijn, door in de samenwerking met onze ketenpartners de lijnen kort te houden. Dit willen wij bereiken door:

  • Waar mogelijk procedures te versimpelen, bureaucratie voorkomen;

  • Kennisdeling en goede samenwerking op lokaal niveau;

  • Heldere communicatie (zowel qua vorm, als qua inhoud)

  • Stimuleren van het gebruik van zorgmail en andere elektronische toepassingen bij aangesloten leden.

 

Kortom: u moet kunnen bellen als er iets geregeld moet worden en u moet op de hoogte kunnen blijven van wat er met uw patiënt gebeurt.

Samen met huisarts en POH GGZ kan AGGT de GZZ vormgeven!

bottom of page