Clienten

Welkom

U bent op zoek naar een behandelaar omdat u, uw gezin of uw kind psychische hulp nodig heeft. Bij een praktijk die aangesloten is bij AGGT bent u aan het goede adres!

Het doel van de aangesloten praktijken is om goede, effectieve zorg te bieden, passend bij uw vraag. Omdat wij kleinschalig zijn opgezet en onderling samenwerken zijn wij flexibel, werken we vraaggericht en kunnen wij gebruik maken van elkaars expertise.

Wie doet wat?

Alle behandelaren aangesloten bij AGGT zijn universitair geschoold en geregistreerd in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg), een overheidsregister waarin erkende gezondheidswerkers zijn geregistreerd. 

Een basisarts heeft een studie geneeskunde afgerond en is bevoegd om te werken in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en volwassenen. Een basisarts kan diagnostiek uitvoeren en niet complexe problematiek behandelen en is bevoegd medicatie voor te schrijven.

Een gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) behandelt voornamelijk enkelvoudige psychische en psychosociale problemen die recent zijn ontstaan. De gz-psycholoog zal deze problemen in een beperkt aantal sessies behandelen en werkt voornamelijk in de Basis GGZ.

Een psychotherapeut behandelt voornamelijk patiënten met complexe psychische problemen door middel van psychotherapie. Dit kan betekenen dat er sprake is van langerdurende en/of meerdere klachten en/of meerdere problemen op verschillende levensgebieden. Een psychotherapeut kan zowel in de Basis GGZ als in de Specialistische GGZ behandelen. 

Een klinisch psycholoog is een specialist. Een klinisch psycholoog behandelt patiënten met een complex psychisch probleem. Dit kan betekenen dat er sprake is van langerdurende en/of meerdere klachten en/of meerdere problemen op verschillende levensgebieden. Daarnaast is de klinisch psycholoog bevoegd om psychotherapie toe te passen. 

Een orthopedagoog generalist houdt zich bezig met de behandeling van kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling geremd worden door bijvoorbeeld psychische problemen of stoornissen, geestelijke beperkingen of leerstoornissen. 

Een psychiater is een specialist/arts die zich heeft gespecialiseerd in geestesziekten. Een psychiater heeft geneeskunde gestudeerd en kan medicatie voorschrijven. Een psychiater is er voor de behandeling van vrijwel alle psychische stoornissen. De psychiater behandelt de cliënt vanuit een medische benadering. Door middel van therapie en medicatie probeert de psychiater het leven van de cliënt en zijn omgeving te vergemakkelijken, en de symptomen van de aandoening te verzachten. Veel psychiaters zijn ook bevoegd om psychotherapie toe te passen.

Hoe is de volwassen zorg georganiseerd vanaf 2014?

Bij psychische klachten (niet meervoudig en/of complex) wordt u door uw huisarts verwezen naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Er moet dan sprake zijn van een vermoeden van een psychische diagnose. De behandelduur is  gering, hierdoor wordt er in de GBGGZ extra aandacht gelegd op praktische hulpmiddelen en e-mental health (o.a. zelfhulp websites) zodat u zelf verder kunt waar de behandeling ophoudt. Behandelingen worden ingedeeld in één van de vier zorgzwaartetrajecten:

GBGGZ Kort kenmerkt zich door lichte ernst van de problematiek, een laag risico* en een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit.
Het totaal van de behandeling duurt ongeveer 5 uur inclusief intake, behandeling, overleg en indirecte tijd.GBGGZ Middel kenmerkt zich door matige ernst van de problematiek, een laag tot matig risico* en een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit.
 Het totaal van de behandeling duurt ongeveer 8,3 uur**.

GBGGZ Intensief kenmerkt zich door ernstige problematiek, laag tot matig risico*, en een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit.
Het totaal van de behandeling zal ongeveer 12,5 uur duren**. 

GBGGZ Chronisch kenmerkt zich door risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie. Er is sprake van een laag tot matig risico*. Het totaal van de behandeling duurt ongeveer 12,5 uur**.

 

Het kan ook zijn dat gedurende de behandeling blijkt dat de klachten ernstiger zijn dan eerder geïndiceerd. Dan kan er een nieuwe indicatie worden afgegeven voor een z.g. ander zorgzwaarte product of indien nodig verwezen worden naar de Gespecialiseerde GGZ.

 

De gespecialiseerde GGZ (SGGZ) richt zich op mensen met ernstige psychische problemen. Behandeling wordt gegeven aan een doelgroep waarbij de kwaliteit van leven (ernstig) onder druk kan staan. Hier wordt een geschikte, gespecialiseerde, behandeling voor samengesteld die vaak langer duurt dan 12 gesprekken.

 

*   geen aanwijzingen op gevaar/verwaarlozing etc.

** inclusief intake, behandeling, overleg en indirecte tijden.

NB: Wettelijk is het bepaald dat elk afzonderlijk behandelgesprek 45 minuten mag duren.